Main MRPT website > C++ reference for MRPT 1.5.5
mrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinition Member List

This is the complete list of members for mrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinition, including all inherited members.

dumpToConsole() constmrpt::utils::CLoadableOptions
dumpToTextStream(mrpt::utils::CStream &out) const MRPT_OVERRIDEmrpt::maps::TMetricMapInitializervirtual
dumpToTextStream_map_specific(mrpt::utils::CStream &out) constmrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinitionprotectedvirtual
dumpVar_bool(CStream &out, const char *varName, bool v)mrpt::utils::CLoadableOptionsprotectedstatic
dumpVar_double(CStream &out, const char *varName, double v)mrpt::utils::CLoadableOptionsprotectedstatic
dumpVar_float(CStream &out, const char *varName, float v)mrpt::utils::CLoadableOptionsprotectedstatic
dumpVar_int(CStream &out, const char *varName, int v)mrpt::utils::CLoadableOptionsprotectedstatic
dumpVar_string(CStream &out, const char *varName, const std::string &v)mrpt::utils::CLoadableOptionsprotectedstatic
factory(const std::string &mapClassName)mrpt::maps::TMetricMapInitializerstatic
genericMapParamsmrpt::maps::TMetricMapInitializer
getMetricMapClassType() constmrpt::maps::TMetricMapInitializerinline
insertionOptsmrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinition
likelihoodOptsmrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinition
loadFromConfigFile(const mrpt::utils::CConfigFileBase &source, const std::string &sectionNamePrefix) MRPT_OVERRIDEmrpt::maps::TMetricMapInitializervirtual
loadFromConfigFile_map_specific(const mrpt::utils::CConfigFileBase &source, const std::string &sectionNamePrefix)mrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinitionprotectedvirtual
loadFromConfigFileName(const std::string &config_file, const std::string &section)mrpt::utils::CLoadableOptions
max_xmrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinition
max_ymrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinition
metricMapClassTypemrpt::maps::TMetricMapInitializerprotected
min_xmrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinition
min_ymrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinition
resolutionmrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinition
saveToConfigFile(mrpt::utils::CConfigFileBase &target, const std::string &section) constmrpt::utils::CLoadableOptionsvirtual
saveToConfigFileName(const std::string &config_file, const std::string &section) constmrpt::utils::CLoadableOptions
TMapDefinition()mrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinition
TMapDefinitionBase()mrpt::maps::COccupancyGridMap2D::TMapDefinitionBaseinline
TMetricMapInitializer(const mrpt::utils::TRuntimeClassId *classID)mrpt::maps::TMetricMapInitializerprotected
~CLoadableOptions()mrpt::utils::CLoadableOptionsinlinevirtualPage generated by Doxygen 1.8.14 for MRPT 1.5.5 Git: e06b63dbf Fri Dec 1 14:41:11 2017 +0100 at lun oct 28 01:31:35 CET 2019