Main MRPT website > C++ reference for MRPT 1.5.8
mrpt::opengl::CEllipsoid Member List

This is the complete list of members for mrpt::opengl::CEllipsoid, including all inherited members.

_GetBaseClass()mrpt::opengl::CEllipsoidprotectedstatic
_init_CEllipsoidmrpt::opengl::CEllipsoidprotectedstatic
CEllipsoid()mrpt::opengl::CEllipsoidinlineprivate
checkOpenGLError()mrpt::opengl::CRenderizableprotectedstatic
classCEllipsoidmrpt::opengl::CEllipsoidstatic
classCObjectmrpt::utils::CObjectstatic
classCRenderizablemrpt::opengl::CRenderizablestatic
classCRenderizableDisplayListmrpt::opengl::CRenderizableDisplayListstatic
classCSerializablemrpt::utils::CSerializablestatic
classinfomrpt::opengl::CEllipsoidstatic
clone() constmrpt::opengl::CRenderizableDisplayListinline
ConstPtr typedefmrpt::opengl::CEllipsoid
Create()mrpt::opengl::CEllipsoidstatic
CreateObject()mrpt::opengl::CEllipsoidstatic
CRenderizable()mrpt::opengl::CRenderizable
CRenderizableDisplayList()mrpt::opengl::CRenderizableDisplayList
duplicate() constmrpt::opengl::CEllipsoidvirtual
duplicateGetSmartPtr() constmrpt::utils::CObjectinline
enableDrawSolid3D(bool v)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
enableShowName(bool showName=true)mrpt::opengl::CRenderizableinline
getBoundingBox(mrpt::math::TPoint3D &bb_min, mrpt::math::TPoint3D &bb_max) const MRPT_OVERRIDEmrpt::opengl::CEllipsoidvirtual
getColor() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getColor_u8() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getColorA() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getColorA_u8() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getColorB() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getColorB_u8() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getColorG() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getColorG_u8() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getColorR() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getColorR_u8() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getCovMatrix() constmrpt::opengl::CEllipsoidinline
getLineWidth() constmrpt::opengl::CEllipsoidinline
getName() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getNewTextureNumber()mrpt::opengl::CRenderizableprotectedstatic
getPose() constmrpt::opengl::CRenderizable
getPosePitch() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getPosePitchRad() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getPoseRef() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getPoseRoll() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getPoseRollRad() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getPoseX() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getPoseY() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getPoseYaw() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getPoseYawRad() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getPoseZ() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getQuantiles() constmrpt::opengl::CEllipsoidinline
GetRuntimeClass() constmrpt::opengl::CEllipsoidvirtual
getScaleX() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getScaleY() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
getScaleZ() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
isShowNameEnabled() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
isVisible() constmrpt::opengl::CRenderizableinline
m_2D_segmentsmrpt::opengl::CEllipsoidprotected
m_3D_segmentsmrpt::opengl::CEllipsoidprotected
m_bb_maxmrpt::opengl::CEllipsoidmutableprotected
m_bb_minmrpt::opengl::CEllipsoidmutableprotected
m_colormrpt::opengl::CRenderizableprotected
m_covmrpt::opengl::CEllipsoidprotected
m_drawSolid3Dmrpt::opengl::CEllipsoidprotected
m_eigValmrpt::opengl::CEllipsoidprotected
m_eigVecmrpt::opengl::CEllipsoidprotected
m_lineWidthmrpt::opengl::CEllipsoidprotected
m_namemrpt::opengl::CRenderizableprotected
m_posemrpt::opengl::CRenderizableprotected
m_prevComputedCovmrpt::opengl::CEllipsoidprotected
m_quantilesmrpt::opengl::CEllipsoidprotected
m_scale_xmrpt::opengl::CRenderizableprotected
m_scale_ymrpt::opengl::CRenderizableprotected
m_scale_zmrpt::opengl::CRenderizableprotected
m_show_namemrpt::opengl::CRenderizableprotected
m_visiblemrpt::opengl::CRenderizableprotected
notifyChange() constmrpt::opengl::CRenderizableDisplayListinlineprotected
operator delete(void *ptr)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
operator delete(void *memory, void *ptr)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
operator delete(void *ptr, const std::nothrow_t &)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
operator delete[](void *ptr)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
operator new(size_t size)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
operator new(size_t size, void *ptr)mrpt::opengl::CEllipsoidinlinestatic
operator new(size_t size, const std::nothrow_t &)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
operator new[](size_t size)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
Ptr typedefmrpt::opengl::CEllipsoid
readFromStream(mrpt::utils::CStream &in, int version)mrpt::opengl::CEllipsoidprotectedvirtual
readFromStreamRender(mrpt::utils::CStream &in)mrpt::opengl::CRenderizableDisplayListinlineprotected
releaseTextureName(unsigned int i)mrpt::opengl::CRenderizableprotectedstatic
render() const MRPT_OVERRIDEmrpt::opengl::CRenderizableDisplayListvirtual
render_dl() const MRPT_OVERRIDEmrpt::opengl::CEllipsoidvirtual
renderTextBitmap(const char *str, void *fontStyle)mrpt::opengl::CRenderizablestatic
renderTextBitmap(int screen_x, int screen_y, const std::string &str, float color_r=1, float color_g=1, float color_b=1, mrpt::opengl::TOpenGLFont font=mrpt::opengl::MRPT_GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24)mrpt::opengl::CRenderizablestatic
set2DsegmentsCount(unsigned int N)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
set3DsegmentsCount(unsigned int N)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
setColor(const mrpt::utils::TColorf &c)mrpt::opengl::CRenderizableinline
setColor(double R, double G, double B, double A=1)mrpt::opengl::CRenderizableinline
setColor_u8(const mrpt::utils::TColor &c) MRPT_OVERRIDEmrpt::opengl::CRenderizableDisplayListinlinevirtual
setColor_u8(uint8_t R, uint8_t G, uint8_t B, uint8_t A=255)mrpt::opengl::CRenderizableDisplayListinline
setColorA(const double a)mrpt::opengl::CRenderizableinline
setColorA_u8(const uint8_t a) MRPT_OVERRIDEmrpt::opengl::CRenderizableDisplayListinlinevirtual
setColorB(const double b)mrpt::opengl::CRenderizableinline
setColorB_u8(const uint8_t b) MRPT_OVERRIDEmrpt::opengl::CRenderizableDisplayListinlinevirtual
setColorG(const double g)mrpt::opengl::CRenderizableinline
setColorG_u8(const uint8_t g) MRPT_OVERRIDEmrpt::opengl::CRenderizableDisplayListinlinevirtual
setColorR(const double r)mrpt::opengl::CRenderizableinline
setColorR_u8(const uint8_t r) MRPT_OVERRIDEmrpt::opengl::CRenderizableDisplayListinlinevirtual
setCovMatrix(const mrpt::math::CMatrixDouble &m, int resizeToSize=-1)mrpt::opengl::CEllipsoid
setCovMatrix(const mrpt::math::CMatrixFloat &m, int resizeToSize=-1)mrpt::opengl::CEllipsoid
setCovMatrix(const mrpt::math::CMatrixFixedNumeric< T, 3, 3 > &m, int resizeToSize=-1)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
setCovMatrix(const mrpt::math::CMatrixFixedNumeric< T, 2, 2 > &m)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
setLineWidth(float w)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
setLocation(double x, double y, double z)mrpt::opengl::CRenderizableinline
setLocation(const mrpt::math::TPoint3D &p)mrpt::opengl::CRenderizableinline
setName(const std::string &n)mrpt::opengl::CRenderizableinline
setPose(const mrpt::poses::CPose3D &o)mrpt::opengl::CRenderizable
setPose(const mrpt::poses::CPose2D &o)mrpt::opengl::CRenderizable
setPose(const mrpt::math::TPose3D &o)mrpt::opengl::CRenderizable
setPose(const mrpt::math::TPose2D &o)mrpt::opengl::CRenderizable
setPose(const mrpt::poses::CPoint3D &o)mrpt::opengl::CRenderizable
setPose(const mrpt::poses::CPoint2D &o)mrpt::opengl::CRenderizable
setQuantiles(float q)mrpt::opengl::CEllipsoidinline
setScale(float s)mrpt::opengl::CRenderizableinline
setScale(float sx, float sy, float sz)mrpt::opengl::CRenderizableinline
setVisibility(bool visible=true)mrpt::opengl::CRenderizableinline
should_skip_display_list_cache() constmrpt::opengl::CRenderizableDisplayListinlineprotectedvirtual
textBitmapWidth(const std::string &str, mrpt::opengl::TOpenGLFont font=mrpt::opengl::MRPT_GLUT_BITMAP_TIMES_ROMAN_24)mrpt::opengl::CRenderizablestatic
traceRay(const mrpt::poses::CPose3D &o, double &dist) const MRPT_OVERRIDEmrpt::opengl::CEllipsoidvirtual
writeToMatlab() constmrpt::utils::CSerializableinlinevirtual
writeToStream(mrpt::utils::CStream &out, int *getVersion) constmrpt::opengl::CEllipsoidprotectedvirtual
writeToStreamRender(utils::CStream &out) constmrpt::opengl::CRenderizableprotected
~CEllipsoid()mrpt::opengl::CEllipsoidinlineprivatevirtual
~CObject()mrpt::utils::CObjectinlinevirtual
~CRenderizable()mrpt::opengl::CRenderizablevirtual
~CRenderizableDisplayList()mrpt::opengl::CRenderizableDisplayListvirtual
~CSerializable()mrpt::utils::CSerializableinlinevirtualPage generated by Doxygen 1.8.14 for MRPT 1.5.8 Git: f67d0f871 Wed Sep 25 18:32:17 2019 +0200 at lun oct 28 01:58:29 CET 2019