Main MRPT website > C++ reference for MRPT 1.5.8
mrpt::utils::CFileGZInputStream Member List

This is the complete list of members for mrpt::utils::CFileGZInputStream, including all inherited members.

CFileGZInputStream()mrpt::utils::CFileGZInputStream
CFileGZInputStream(const std::string &fileName)mrpt::utils::CFileGZInputStream
checkEOF()mrpt::utils::CFileGZInputStream
close()mrpt::utils::CFileGZInputStream
CStream()mrpt::utils::CStreaminline
CUncopiable()mrpt::utils::CUncopiableinline
fileOpenCorrectly()mrpt::utils::CFileGZInputStream
getline(std::string &out_str)mrpt::utils::CStream
getPosition() MRPT_OVERRIDEmrpt::utils::CFileGZInputStreamvirtual
getTotalBytesCount() MRPT_OVERRIDEmrpt::utils::CFileGZInputStreamvirtual
internal_ReadObject(CSerializablePtr &newObj, CSerializable *existingObj=NULL)mrpt::utils::CStreamprotected
is_open()mrpt::utils::CFileGZInputStreaminline
m_fmrpt::utils::CFileGZInputStreamprivate
m_file_sizemrpt::utils::CFileGZInputStreamprivate
open(const std::string &fileName)mrpt::utils::CFileGZInputStream
operator<<(const CSerializablePtr &pObj)mrpt::utils::CStream
operator<<(const CSerializable &obj)mrpt::utils::CStream
operator>>(CSerializablePtr &pObj)mrpt::utils::CStream
operator>>(CSerializable &obj)mrpt::utils::CStream
printf(const char *fmt,...) MRPT_printf_format_check(2mrpt::utils::CStreamvirtual
printf_vector(const char *fmt, const CONTAINER_TYPE &V, char separator=',')mrpt::utils::CStreaminline
Read(void *Buffer, size_t Count) MRPT_OVERRIDEmrpt::utils::CFileGZInputStreamprotectedvirtual
ReadAsAndCastTo(CAST_TO_TYPE &read_here)mrpt::utils::CStreaminline
ReadBuffer(void *Buffer, size_t Count)mrpt::utils::CStream
ReadBufferFixEndianness(T *ptr, size_t ElementCount)mrpt::utils::CStreaminline
ReadBufferImmediate(void *Buffer, size_t Count)mrpt::utils::CStreaminlinevirtual
ReadObject()mrpt::utils::CStream
ReadObject(CSerializable *existingObj)mrpt::utils::CStream
receiveMessage(utils::CMessage &msg)mrpt::utils::CStream
Seek(int64_t Offset, CStream::TSeekOrigin Origin=sFromBeginning) MRPT_OVERRIDEmrpt::utils::CFileGZInputStreaminlinevirtual
sendMessage(const utils::CMessage &msg)mrpt::utils::CStream
sFromBeginning enum valuemrpt::utils::CStream
sFromCurrent enum valuemrpt::utils::CStream
sFromEnd enum valuemrpt::utils::CStream
TSeekOrigin enum namemrpt::utils::CStream
Write(const void *Buffer, size_t Count) MRPT_OVERRIDEmrpt::utils::CFileGZInputStreamprotectedvirtual
WriteBuffer(const void *Buffer, size_t Count)mrpt::utils::CStream
WriteBufferFixEndianness(const T *ptr, size_t ElementCount)mrpt::utils::CStreaminline
WriteObject(const CSerializable *o)mrpt::utils::CStream
~CFileGZInputStream()mrpt::utils::CFileGZInputStreamvirtual
~CStream()mrpt::utils::CStreamvirtualPage generated by Doxygen 1.8.14 for MRPT 1.5.8 Git: f67d0f871 Wed Sep 25 18:32:17 2019 +0200 at lun oct 28 01:58:29 CET 2019