struct mrpt::system::TCallStackEntry

Used in getCallStackBackTrace()

#include <mrpt/system/backtrace.h>

struct TCallStackEntry
{
    //
fields

    void* address;
    std::string symbolName;
    std::string symbolNameOriginal;
};

Fields

void* address

Address of the calling point.

std::string symbolName

Demangled symbol name.

std::string symbolNameOriginal

Original (before demangle) symbol name.